LES COMUNITATS DE PROPIETARIS I PROPIETÀRIES

La comunitat de propietaris està representada pel president de la Junta de propietaris, que també està formada pel secretari i el tresorer o administrador. Són càrrecs temporals i rotatius entre tots els propietaris. Aquests càrrecs s'escullen mitjançant elecció, sorteig o torn rotatori entre tots els propietaris i propietàries.

Els propietaris dels immobles, ja siguin edificis, instal·lacions o terrenys, i els seus usuaris estan obligats per la Llei de la propietat horitzontal a mantenir-los en perfecte estat de neteja, salubritat i seguretat, especialment aquelles parts visibles des de la via pública.

Les comunitats poden dotar-se d'uns Estatuts i d'unes normes de règim intern.

Els Estatuts són el conjunt de normes que han de regir la vida de la comunitat i han de completar o desenvolupar aspectes de la Llei de la propietat horitzontal pel que fa als drets i obligacions dels propietaris. No són obligatoris i, si n'hi ha, han d'estar registrats en el Registre de la Propietat. Correspon a la Junta de propietaris modificar-ne el contingut i fins i tot eliminar-los, sempre amb la unanimitat de tots els propietaris. Entre altres aspectes, els Estatuts poden determinar:

 • Els pisos que tenen accés directe a terrasses i patis.

 • El termini de renovació dels òrgans de govern de la comunitat.

 • Els espais comuns.

 • La prohibició de fer determinades activitats comercials o professionals, etc.

Les normes de règim intern són les normes acordades per la Junta de propietaris per regular els detalls de la convivència, així com la utilització adequada dels serveis i coses comuns, d'acord amb la llei i els Estatuts. Aquestes normes regulen aspectes com ara:

 • L'ordenació estètica de les plaques de les bústies o de les que anuncien una activitat professional.

 • El color de les portes d'accés a l'interior dels habitatges.

 • L'estesa de roba.

 • La limitació de l'accés d'animals als espais comuns.

 • La instal·lació d'aparells d'aire condicionat o antenes parabòliques.

 • L'obligació d'utilitzar els mateixos models de tendals, reixes o fusteria exterior.

 • L'horari de recollida de les escombraries, etc.

A diferència dels Estatuts, les normes de règim intern no han d'estar inscrites en el Registre de la Propietat ni necessiten la unanimitat de tots els propietaris per a la seva aprovació.