SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA

L'atenció social primària és el punt d'accés més immediat al sistema català de serveis socials, i el més proper a les persones i al seu àmbit familiar i social.

Aquests serveis es presten mitjançant equips interdisciplinaris, anomenats EBASP (Equips Bàsics d'Atenció Social i Primària), formats, com a mínim, per un assistent social/diplomat en treball social i un educador social.

Els Serveis Socials d'atenció primària són gestionats pels ens locals. Els municipis de més de 20.000 habitants tenen l'obligació de gestionar-los directament. Els de menys, també ho poden fer, i, sinó, n'és responsable el  Consell Comarcal.

Per consultar el catàleg de serveis socials:
http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/serveis.jsp

Els serveis socials d'atenció primària atenen totes les demandes i les necessitats socials dels ciutadans (econòmiques, d'atenció a persones dependents, addiccions, atenció als infants, violència de gènere, etc.) a partir de les quals els professionals fan un diagnòstic i elaboren un pla d'actuació aplicant tots els recursos a l'abast.

Els serveis d'atenció primària ofereixen:

  • Informació  sobre els drets i recursos existents per solventar les necessitats  de les persones i de les famílies .

  • Orientació i gestió dels recursos existents, per exemple els informes socials per al Certificat d'arrelament social

  • Gestió de les prestacions públiques municipals i de la Generalitat (beques escolars, Programa Viure en família, Programa d'ajuts de suport econòmic a les persones grans amb dependència etc.) i altres recursos de protecció social. Feu clic aquí per a més informació

  • Atenció a persones que no tenen domicili (persones sense sostre i indigents). En algunes poblacions compten amb albergs d'acollida de caràcter temporal per a persones de pas. Aquests equipaments solen incloure servei d'allotjament i de menjador durant alguns dies. Així mateix, ofereixen programes de reinserció i de promoció social per a aquestes persones.

  • Col·laboració en una acció preventiva, en la detecció de situacions de risc social. Per exemple a l'hora de detectar problemes o mancances en l'atenció d'infants, de gent gran o de persones discapacitades.

  • Participació i col·laboració en els processos de reinserció i d'integració social comunitària. Per exemple, participen dels programes per prevenir i disminuir l'absentisme escolar o dels programes d'orientació i inserció laboral.

  • Els serveis socials d'atenció primària deriven als serveis d'atenció especialitzada i es coordinen amb altres institucions i entitats, per exemple amb les escoles, amb els centres oberts per a infants i joves o amb els centres de salut.

  • Gestionen el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) , que consisteix a donar suport, a la pròpia llar, a persones i famílies amb manca d'autonomia (discapacitat, malaltia o convalescència, problemes sociofamiliars, etc.) tant pel que fa a la realització de les tasques relacionades amb l'atenció personal, com en les d'ordre i d'organització de la llar.

  • També donen suport a accions de tipus cultural, social i cívic que fomentin el desenvolupament del teixit associatiu als barris.