PROGRAMES SOCIALS D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

En algunes circumstàncies els infants i adolescents pateixen condicions de vida de desprotecció i maltractament: desnutrició i/o manca d'higiene, violència física i/o psiocològica, abús sexual o fins i tot explotació laboral. La desatenció d'infants i adolescents té conseqüències emocionals i físiques que afecten les seves activitats en societat i poden ocasionar absentisme escolar, dificultats de relació social, etc.

Davant d'aquestes situacions l'Administració pública està obligada a actuar per tal de respectar i exercir els drets dels infants i adolescents. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) promou el benestar dels menors amb alt risc de marginació social, a fi de contribuir al seu desenvolupament personal. També exerceix la protecció i la tutela dels menors desemparats i és responsable de la seva guarda en els supòsits que estableixen les lleis.

Per a més informació fer clic aquí.

Els EAIA (Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) són els responsables de valorar la situació del menor i les famílies, d'elaborar propostes que vagin en benefici del menor i també de fer un seguiment de l'aplicació de les mesures acordades en coordinació amb la resta de professionals que poden intervenir en el cas: serveis socials municipals, cossos de seguretat, educadors-mestres, etc. Són els professionals que donen suport psicosocial a la família dels infants, la tutela dels quals ha assumit la Generalitat.

També existeixen un sèrie de recursos de protecció dels menors com són:

  • Atenció en un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) . La mesura d'acolliment en una institució consisteix a ingressar el menor en un centre adequat a les seves característiques amb la finalitat que rebi l'atenció i l'educació necessàries. S'aplica quan es preveu que el desemparament o la necessitat de separació de la pròpia família seran transitoris i quan no ha estat possible o aconsellable l'acolliment per part d'una persona o d'una família.

  • Centre d'acolliment. Servei residencial, propi o col·laborador de la DGAIA, dotat d'un equip tècnic pluridisciplinari (metge, psicòleg, pedagog i assistent social), que té com a objectiu fer l'observació i el diagnòstic de la situació dels menors que els han estat confiats i de les seves famílies, per tal d'elaborar la proposta de mesura corresponent. Al centre d'acolliment, s'hi deriven únicament els menors que necessiten una atenció immediata i que cal separar del nucli familiar.

  • Centre obert. Establiment destinat a la prevenció i a l'atenció del menor en risc fora de l'horari escolar. Té com a objectiu l'estructuració de la personalitat, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'atenció a les mancances socioeducatives. És un recurs que depèn dels consells comarcals, dels ens locals o d'entitats privades d'iniciativa social.

  • A més d'aquests recursos, els menors tutelats poden viure amb famílies d'acolliment, que reben la guarda del menor per tal de fer possible el desenvolupament integral en unes bones condicions de vida, tant econòmiques com afectives.

Per als adolescents que han estat tutelats per la DGAIA i arriben a la majoria d'edat (18 anys), s'han establert una sèrie de mesures per afavorir-ne la reinserció social i laboral:

  • pisos assistits. Recurs per als joves extutelats majors d'edat que no compten amb mitjans propis i un mínim de garanties per assolir l'autonomia personal. Aquest recurs també s'ofereix als menors de 16 a 18 anys tutelats per la DGAIA en determinades circumstàncies.

  • Programa d'inserció sociolaboral. Inclou: formació prelaboral, laboral i específica; suport en la vessant d'inserció social i experiències laborals en empreses. S'assigna al jove un tutor laboral com a figura de referència que l'acompanya en el procés per aconseguir l'autonomia social i laboral.