PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Benvingudes/ Benvinguts a l'àmbit de la participació ciutadana.

El reconeixement i l'exercici dels drets socials, culturals i polítics són un dels pilars de les societats democràtiques. A Catalunya, la implicació del conjunt de la població és fonamental per al desenvolupament i la cohesió social mitjançant els òrgans de participació ciutadana i el moviment associatiu.

La participació es concreta en la implicació de la ciutadania en tot el procés de les actuacions públiques: en el disseny, en el seguiment i en l'execució, així com en l'avaluació final. La participació s'expressa per mitjà de diversos òrgans, des dels consells escolars als consells municipals, organitzats per temàtiques: solidaritat, joventut, dona, etc.

Els homes i dones que viuen a Catalunya hi poden participar tant individualment com col·lectivament, la qual cosa fa una xarxa associativa forta que afavoreix al mateix temps un major equilibri i col·laboració entre les administracions públiques i la ciutadania.

En aquest apartat trobarem informació sobre els centres culturals i cívics on expressar la cultura cívica i la ciutadana i sobre la diversitat del món associatiu català. De l'ampli ventall de sectors associatius destacarem l'associacionisme veïnal, de pares i mares, de consumidors, esportiu, de dones, de joves, cultural i artístic, religiós, de solidaritat amb els immigrants i el vinculat a la solidaritat internacional.

Per a més informació podem consultar les webs d'Associacionisme i Participació i Qualitat democràtica de la Generalitat de Catalunya.