EL VISAT

El visat és el document que expedeixen les missions diplomàtiques i les oficines consulars espanyoles a l'exterior i que autoritza les persones estrangeres a entrar en territori espanyol i dur a terme aquelles activitats per a les quals ha estat expedit el visat.

Per saber on es troben les diverses representacions diplomàtiques i consulars espanyoles podem consultar la pàgina: www.maec.es.

Hi ha diversos tipus de visats:

  • visat d'estada per motius familiars, turístics o professionals

  • visat d'estudis

  • visat de residència

  • visat de residència i treball per compte propi o d'altri

  • visat de recerca de feina

  • visat de trànsit

  • visat de cortesia

Les resolucions que posen fi al procediment de sol·licitud de visats poden ser objecte de recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. Les denegacions de visat han de ser motivades en els casos de visats per reagrupament familiar o visats de treball per compte d'altri.

Els ciutadans nacionals de determinats països estem exempts d'obtenir el visat d'estada, el conegut com a visat de turista; en aquests casos podem entrar al territori espanyol únicament amb el passaport o un títol de viatge vàlid, sempre que complim els altres requisits d'entrada previstos a l'article 4 del RLOEX (justificació de l'objecte d'entrada, mitjans econòmics, no existència de prohibició d'entrada...), i hi podem restar per un període no superior als 3 mesos per semestre. Per saber quins països estan exempts i quins estan obligats al visat d'estada podem consultar la pàgina: www.mir.es  o bé el Reglament (CE) 539/2001, modificat pel Reglament (CE) 2414/2001, pel Reglament (CE) 453/2003 i pel Reglament (CE) 1244/2009.

Cal fer una menció especial al visat de recerca de feina , que es regula dins la Gestió col·lectiva de contractacions en origen i que està adreçat a fills o néts d'espanyols d'origen o bé a determinats sectors d'ocupació; aquest visat permet que els seus titulars entrin en territori espanyol, s'inscriguin com a demandants de feina als serveis públics d'ocupació i puguin estar a Espanya durant 3 mesos. Si durant l'estada la persona interessada troba feina pot ser contractada immediatament i obtindrà una autorització de residència i treball per compte d'altri; en cas contrari, el titular del visat haurà de sortir del territori espanyol finalitzats els 3 mesos d'estada. Aquest tipus de visat es va regular per primera vegada a través de l'Acord de Contingent vigent per a l'any 2006 i actualment continua vigent en el Contingent d’enguany.