EL TREBALL

Els estrangers que vulguem dur a terme activitats lucratives, professionals o laborals per compte propi o d'altri per primera vegada a l'Estat espanyol hem de tramitar el visat de treball corresponent davant de la representació diplomàtica o oficina consular espanyola a l'estranger, excepte si ja disposem d'autorització de residència.

  • Per obtenir un visat de treball per compte d'altri és necessari que prèviament l'empresari o l’ocupador tramiti l’autorització de residència i treball inicial, a través de la web del Departament d'Empresa i Ocupació (www.gencat.cat/treball/estrangeria) aportant la documentació requerida segons el procediment AUT01 i prèvia sol·licitud de cita. Si l'expedient es resol favorablement, obtindrem una autorització de residència i treball temporal condicionada a l'obtenció del visat davant la representació diplomàtica o consolar espanyola al nostre país d'origen o de residència.

  • Per obtenir un visat de treball per compte propi cal que sol·licitem l'autorització corresponent a l'oficina consular i acreditem que disposem d'un projecte d'establiment o de negoci indicant la inversió prevista, la rendibilitat esperada i la creació de llocs de treball, i cal presentar les autoritzacions o llicències exigides per iniciar l'activitat projectada. 

En qualsevol dels dos casos, l'obtenció del visat de treball implica que el seu titular pot començar a treballar des del moment que entri al territori espanyol, i que haurà de tramitar la targeta d'identitat d'estranger corresponent. Una vegada arribats a l'Estat espanyol, caldrà que ens adrecem a l'Oficina d'Estrangers corresponent per tal de sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger. Per saber les adreces de les oficines d'estrangeria podem consultar: www.mir.es/SGACAVT/extranje/directorio.html

Contractació en origen

D'altra banda, la Llei d'estrangeria preveu la contractació d'estrangers per activitats temporals o estables en funció de les demandes dels empresaris espanyols. Aquesta contractació en origen es coneix amb el nom de Gestió col·lectiva de contractacions en origen i està adreçada a aquells treballadors estrangers que no ens trobem ni residim a Espanya.

Les ofertes de treball estable, de durades superior a un any, es tramiten des del Departament d’Empresa i Ocupació i les temporals des de l’Administració General de l’Estat. Aquestes últimes poden fer referència a dos tipus activitats:

  • Ofertes temporals de temporada o de campanya
       - Tenen una duració màxima de 9 mesos dins d’un termini de 12 mesos consecutius.

  • Ofertes temporals d’obra i servei
       - Tenen una duració sempre inferior a un any
       - S’adrecen a activitats com el muntatge de plantes industrials o elèctriques; construcció d’infraestructures, edificacions i xarxes de subministrament elèctric, gas, ferrocarrils i telefònic; instal·lacions i manteniment d’equips productius, entre d’altres.

Les persones se seleccionen en els seus països d'origen a partir d'ofertes genèriques o nominatives, presentades per les empreses, seguint un procediment específic per a cada cas. Aquestes ofertes es tramiten preferentment amb aquells països amb els quals Espanya ha signat acords migratoris.

Per a més informació sobre aquests acords podem consultar el web del Ministeri de Treball i Immigració:

http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/RegimenGeneral/ 

Les empreses que vulguin contractar d'acord amb aquest sistema han de contractar un mínim de 10 treballadors i els processos de selecció dels treballadors es fan als països d'origen a través de l'òrgan oficial establert per cada govern. Els treballadors que vulguem participar en aquests processos selectius hem d'inscriure'ns al consolat o representació diplomàtica espanyola per tal de ser tinguts en compte.

Per a més informació sobre aquestes contractacions podem consultar:
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/empreses/orient_contractacio/contract_extran/contingent.html 

Els estrangers que siguem residents legals però que no disposem d'autorització per treballar (autorització de residència no lucrativa) i acreditem 1 any de residència legal a Espanya podem demanar una modificació d’autorització de residència a residència i treball. La sol·licitud l’haurà de presentar l’empresari o ocupador  o la persona estrangera seguint el procediment MOD04a o MOD04b per treballar per compte d’altri o per compte propi,respectivament, en les oficines habilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació (www.gencat.cat/treball) o a través de qualsevol registre oficial. En el cas que vulguem treballar per compte propi caldrà que aportem un projecte de negoci detallant la inversió prevista, la titulació o col·legiació exigides, les llicències necessàries per a l'obertura del negoci i els ingressos que l'activitat produirà.

En els casos següents no s'exigeix el requisit d'1 any de residència legal: quan l'estranger al·legui una necessitat sobrevinguda de treballar, quan es tracti de persones reagrupades o quan es tracti del cònjuge reagrupat que ha accedit a una autorització independent en determinades circumstàncies (separació o divorci, mort del reagrupant o bé quan s'hagi estat víctima de violència de gènere).