LA RESIDÈNCIA TEMPORAL

Es consideren residents legals aquelles persones estrangeres que hem estat autoritzades a restar a Espanya per residir-hi o residir i treballar a través de la concessió d'una autorització de residència o d'una autorització de residència i treball per compte d'altri o per compte propi.

Les autoritzacions de residència poden ser de caràcter temporal o bé de llarga durada. La residència temporal és aquella situació en la qual es troba una persona que ha estat autoritzada a residir a Espanya per un període superior als 90 dies i inferior als 5 anys.

Per obtenir una autorització de residència a Espanya hem d'haver obtingut de manera prèvia el visat de residència corresponent a través dels consolats espanyols a l'exterior. Per obtenir un visat de residència cal que acreditem davant de les autoritats consulars la nostra suficiència de mitjans econòmics per a les despeses de manutenció i estada (ja que no podrem fer activitats lucratives). A més de disposar d'un passaport en vigor i vàlid, haurem d'aportar un certificat d'antecedents penals i un certificat mèdic.

Amb aquest visat podrem entrar al territori espanyol i sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger, que tindrà validesa durant 1 any, renovable.

En cas de no complir tots els requisits per a la renovació, la Generalitat podrà acreditar el nostre grau d’integració a través d’un informe d’estrangeria d’integració social de caràcter facultatiu, però recomanable per a completar el tràmit.