EL REAGRUPAMENT FAMILIAR

Els estrangers tenim EL DRET A LA INTIMITAT FAMILIAR, dret reconegut a l'article 16 de la Llei d'estrangeria, on s'estableix que els estrangers residents tenim dret a la vida en família i a la intimitat familiar. És en exercici d'aquest dret que els estrangers residents podem reagrupar determinats familiars.

Els familiars reagrupables són:

  • El cònjuge de la persona reagrupant sempre que no estiguin separats legalment o separats de fet, o la persona amb la qual mantingui una relació d’anàloga afectivitat a la conjugal.

  • Els fills i filles de la persona reagrupant i/o del seu cònjuge, menors de 18 anys que no estiguin casats ni incapacitats, quan la persona reagrupant sigui el seu representant legal.

  • Si són fills de només un dels cònjuges, és necessari que la persona reagrupant tingui la pàtria potestat en exclusiva o li hagin atorgat la guarda i custòdia i estiguin efectivament al seu càrrec.

  • Els ascendents de la persona reagrupant o del seu cònjuge quan estiguin al seu càrrec, siguin majors de 65 anys i es justifiqui la necessitat d'autoritzar la seva residència a Espanya. Només es podrà reagrupar ascendents quan el reagrupant tingui una autorització de residència de llarga durada (5 anys continuats de residència legal).

Per sol·licitar un reagrupament familiar hem de disposar d'una autorització de residència renovada i tenir autorització per residir a Espanya almenys 1 any més; caldrà que acreditem que disposem de prou ingressos econòmics pel manteniment de la nostra família i d'un allotjament adequat (mitjançant un informe d’estrangeria d’adequació de l’habitatge o, mitjançant una acta notarial si no ens emeten l’informe municipal en 30 dies) a més de la dependència econòmica i raons que justifiquin la necessitat de dur a terme el reagrupament en els casos dels ascendents. Una vegada l'Oficina d'Estrangers hagi autoritzat el reagrupament, el familiar resident a l'estranger podrà sol·licitar un visat de residència al consolat espanyol del país de procedència que li permetrà entrar al territori espanyol i tramitar la targeta d'identitat d'estranger corresponent.