LA NACIONALITAT

Els estrangers que ens trobem a Espanya podem adquirir la nacionalitat espanyola d'origen, per residència, per opció, per consolidació o per carta de naturalesa (per motius excepcionals).

Són espanyols d'origen, els nascuts de pare o mare espanyols, els menors adoptats per espanyols, els nascuts a Espanya de pares estrangers si aquests no li atribueixen la nacionalitat o si la filiació no quedés determinada o els nascuts a Espanya quan un dels seus pares també hagués nascut a Espanya.

La NACIONALITAT PER RESIDÈNCIA l'adquirim acreditant davant del Registre Civil la residència legal, continuada i immediatament anterior a la petició en territori espanyol durant un cert temps, que varia en funció de la nacionalitat d'origen de l'interessat.

El temps de residència legal que hem d'acreditar és de 10 anys com a norma general, excepte en els casos següents:

  • 5 anys si disposem de l'estatut de refugiat

  • 2 anys si som nacionals d'origen de països iberoamericans, Portugal, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial i sefardites

  • 1 any per als casos següents:

  • Persones nascudes a Espanya.

  • Persones casades amb un ciutadà espanyol durant 1 any i que en el moment de sol·licitar la nacionalitat no estiguem separades legalment o de fet.

  • Persones que haguem estat sotmeses a la tutela, guarda o acolliment d'un ciutadà o entitat espanyols durant 2 anys consecutius.

  • Persones que no haguem exercit el dret d'opció.

  • Vidus i vídues de ciutadans espanyols, sempre que quan morís el cònjuge no estiguéssim separats de dret o de fet.

  • Persones nascudes fora d'Espanya els pares o avis de les quals haguessin estat espanyols d'origen.

El Govern català també tramitarà els informes d’estrangeria d’integració per accedir a la nacionalitat espanyola per residència. Podem consultar més informació al respecte a: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria

La NACIONALITAT PER OPCIÓ l'adquirim quan acreditem vincles personals o familiars amb ciutadans espanyols, com ara la persona que estigui o hagi estat sota la pàtria potestat d'un espanyol o la persona de pare o mare espanyols d'origen nascuts a Espanya.

Finalment, la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa serà atorgada per Reial decret del Govern quan concorrin circumstàncies excepcionals com ara la prestació de serveis a l'Estat en els àmbits militar, cultural, econòmic, polític o esportiu.

Més informació a: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198282620/EstructuraOrganica.html