Expressions

EXPRESSIONS FREQÜENTS QUE APAREIXEN EN ELS IMPRESOS

DADES COMUNES A TOTS ELS IMPRESOS

NIE – Número d'identificació d'estranger

NÚM. PASSAPORT

DADES PERSONALS DE L'ESTRANGER: 

 1r cognom
 2n cognom
 Nom
 Lloc de naixement
 Data de naixement
 Sexe (home / dona)
 Estat civil (solter / casat / vidu / divorciat / separat)
 País de naixement
 País de nacionalitat
 Nom del pare
 Nom de la mare
 Domicili a Espanya (carrer / plaça)
 Número del carrer o plaça
 Pis
 Telèfon
 Localitat
 Codi postal (CP)
 Província

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DEL SOL·LICITANT:

Nom i cognoms
Títol en què es basa la representació (pare / mare / tutor legal)
Signatura

DOMICILI PER A LES NOTIFICACIONS:

RESOLUCIÓ ADOPTADA:
Data
Autoritat
Concedida
Denegada
Data d'inici efectes
Data de caducitat

INSTRUCCIONS:

 • Empleneu-ho utilitzant 2 dígits per al dia, 2 per al mes i 4 per a l'any i en aquest mateix ordre.

 • Marqueu amb una X el quadre corresponent.

 • Empleneu-ho a màquina o amb bolígraf negre i lletra d'impremta.

 • No escriviu en els espais ombrejats.

 • Presenteu l'original i una còpia.

DADES VARIABLES EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE SOL·LICITUD

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA

Autorització temporal inicial

Autorització 1a temporal renovació

Autorització 2a temporal renovació:

 • Supòsit general de residència no lucrativa

 • Fill de resident legal nascut a Espanya

 • Fill estranger no nascut a Espanya, d'espanyol o de resident legal o subjecte a tutela 

Autorització per circumstàncies excepcionals:

 • Arrelament laboral

 • Arrelament social

 • Arrelament familiar

 • Protecció internacional

 • Estrangers desplaçats

 • Familiars d'asilats

 • Raons humanitàries:

  • Víctima de determinats delictes (contra els drets dels treballadors, per motius discriminatoris o de violència domèstica)

  • Malaltia sobrevinguda, greu, que necessiti assistència sanitària especialitzada que no pugui obtenir al país d'origen

  • Perill per a la seva seguretat o la de la seva família

  • Col·laboració amb les autoritats administratives

  • Col·laboració amb les autoritats policíaques, fiscals o judicials

  • Interès públic

  • Seguretat nacional

  • Menors tutelats que en arribar a la majoria d'edat no obtinguessin autorització de residència

Autorització de llarga durada:

 • Haver residit legalment de manera continuada en territori espanyol durant 5 anys

 • Ser resident beneficiari d'una pensió de jubilació contributiva

 • Ser resident beneficiari d'una pensió contributiva d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa

 • Haver nascut a Espanya i en arribar a la majoria d'edat acreditar haver residit legalment a Espanya durant els 3 anys consecutius anteriors a la sol·licitud

 • Haver estat espanyol d'origen i haver perdut la nacionalitat espanyola

 • Haver estat, en arribar a la majoria d'edat, sota la tutela d'una entitat pública espanyola de manera consecutiva durant els 5 anys immediatament anteriors

 • Ser apàtrida o refugiat

 • Haver contribuït de manera notòria al progrés econòmic, científic o cultural d'Espanya o a la projecció d'Espanya a l'exterior

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL I TREBALL

Dades relatives a l'autorització que se sol·licita:

 • Compte d'altri inicial

 • Compte d'altri 1a renovació

 • Compte d'altri 2a renovació

 • Compte propi inicial

 • Compte propi 1a renovació

 • Compte propi 2a renovació

 • Modificació de sector d'activitat

 • Modificació d'àmbit territorial

 • Compatibilitat compte d'altri / compte propi

 • Modificació compte d'altri / compte propi

Supòsits específics al·legats:

 • Cobertura de llocs de treball de confiança

 • Cònjuge o fill d'estranger resident a Espanya amb autorització renovada, fill d'espanyol nacionalitzat o comunitari amb 1 any de residència

 • Titular d'una autorització prèvia de treball que pretengui la seva renovació

 • Treballador necessari per al muntatge per renovació d'una instal·lació o equips productius

 • Haver tingut la condició de refugiat durant l'any següent al seu cessament

 • Haver estat reconegut com a apàtrida durant l'any següent a haver perdut aquesta condició

 • Tenir al seu càrrec ascendents o descendents de nacionalitat espanyola

 • Haver nascut i ser resident a Espanya

 • Fill o nét d'espanyol d'origen

 • Menor estranger en edat laboral amb autorització de residència tutelada

 • Titular d'autorització de residència per circumstàncies excepcionals

 • Haver estat titular d'autoritzacions de treball de temporada durant 4 anys naturals

Situació de la qual procedeix:

 • Titular d'una autorització d'estada per estudis durant almenys 3 anys

 • Titular d'una autorització de residència

 • Titular d'una autorització de residència per circumstàncies excepcionals

 • Titular d'una autorització de residència i treball prèvia

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL I TREBALL PER COMPTE D'ALTRI DE DURADA DETERMINADA

Supòsits d'accés:

 • Temporada o campanya

 • Obra o servei

 • Col·lectius determinats (personal d'alta direcció, esportistes professionals, artistes, altres)

 • Formació o pràctiques professionals

Dades de l'activitat:

 • Nom / raó social de l'empresa

 • CIF o NIF de l'empresa

 • Activitat de l'empresa (per exemple: agricultura, construcció, hostaleria, comerç, servei domèstic…)

 • Ocupació o lloc de treball (per exemple: peó agrícola, manobre, cuiner, dependent, empleada de la llar...)

 • Domicili (carrer o plaça) / núm. (carrer o plaça) / pis

 • Localitat

 • CP (codi postal)

 • Província del centre de treball

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL I TREBALL EN EL MARC DE PRESTACIONS TRANSNACIONALS DE SERVEIS

Supòsits d'accés:

 • Desplaçament temporal de treballadors en execució d'un contracte de prestació de serveis a Espanya

 • Desplaçament temporal de treballadors a centres de treball a Espanya de la mateixa empresa o grup empresarial

 • Desplaçament temporal de treballadors altament qualificats per a la supervisió o assessorament d'obres o serveis a l'exterior

Dades del sol·licitant (empresa que pretén desplaçar o representant legal a Espanya)

Dades de l'empresa beneficiària de la prestació transnacional de serveis

SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ A L'AUTORITZACIÓ DE TREBALL

Supòsits d'accés:

 • Tècnic, investigador o científic convidat o contractat per les administracions públiques espanyoles o els seus organismes

 • Professor, tècnic, investigador o científic convidat o contractat per una universitat espanyola per desenvolupar feines lectives o acadèmiques

 • Personal directiu o professor d'institucions culturals o docents dependents d'altres estats, o privades, de prestigi reconegut

 • Funcionari civil o militar d'administracions estatals estrangeres que desenvolupin activitats en virtut d'acords de cooperació

 • Corresponsal de mitjans de comunicació estrangers

 • Membre d'una missió científica internacional que faci treballs i investigacions a Espanya, degudament autoritzades

 • Artista per fer actuacions concretes que no impliquin una activitat continuada

 • Ministre religiós o membre de la jerarquia de l'Església o confessió inscrita en el Registre d'Entitats Religioses

 • Representant de sindicats o organitzacions empresarials reconeguts internacionalment

 • Espanyol d'origen que ha perdut la nacionalitat espanyola

 • Menor en edat laboral, tutelat per una entitat de protecció de menors, per a activitats que afavoreixin la seva integració social

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER TREBALLAR

Supòsits d'accés:

 • Ser titular d'una autorització d'estada per estudis o investigació

 • Ser cònjuge o fill d'un titular de residència per reagrupament familiar

 • Ser titular de residència per circumstàncies excepcionals com estranger desplaçat o familiar d'asilat

 • Ser titular de residència per circumstàncies excepcionals per raons humanitàries

 • Ser titular de residència per circumstàncies excepcionals per col·laboració amb les autoritats administratives, policíaques, fiscals o judicials

 • Ser titular de residència per circumstàncies excepcionals per interès públic o seguretat nacional

 • Ser titular de residència per circumstàncies excepcionals per ser menor tutelat que en arribar a la majoria d'edat no va obtenir l'autorització de residència

 • Ser treballador transfronterer

OFERTA DE TREBALL PER A TREBALLADORS ESTRANGERS

Empresa:

 • Nom i cognoms

 • En qualitat de (president, administrador, director…)

 • DNI/NIE (de la persona anteriorment esmentada)

 • Denominació social (nom de l'empresa)

 • NIF/CIF (de l'empresa)

 • CCC Seguretat Social (indica que és una empresa donada d'alta a la Seguretat Social)

 • Activitat econòmica (per exemple: agricultura, construcció, hostaleria, comerç, servei domèstic…)

 • Domicili social (adreça de l'empresa)

 • Centre de treball (si l'empresa té més d'una sucursal)

Condicions de l'oferta:

1) La modalitat de la contractació (especifiqueu si és per obra i servei, el tipus)

2) El treballador prestarà els seus serveis en l'ocupació de ...... inclosa en el grup/categoria professional de ...... al centre de treball ubicat al carrer …... localitat ...... província ......

3) La durada del contracte de treball que se subscrigui serà de ......, i es garantirà al treballador una activitat continuada durant la vigència de l'autorització de treball.

4) La retribució per la prestació dels seus serveis serà de ...... € bruts mensuals, en ...... pagues.

5) La jornada de treball serà de ...... hores setmanals, amb els descansos legals.

6) La durada del període anual de vacances serà de ...... dies.

7) Aquesta oferta tindrà validesa fins a la resolució de l'autorització de treball.

Allotjament: Sí / No
Manutenció: Sí / No 
Transport:  Sí / No 

Clàusules addicionals.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PER REAGRUPAMENT FAMILIAR

Dades personals de l'estranger reagrupant
Tipus d'autorització de la qual és titular

Dades personals de l'estranger reagrupat o que es pretén reagrupar
Parentesc amb el reagrupant

Dades relatives a l'autorització de residència que se sol·licita

 • Familiars dependents del reagrupant residents a Espanya que conviuen amb el reagrupant

 • Presenta el reagrupant simultàniament i/o hi ha en tràmit altres sol·licituds de residència per reagrupament familiar?

SOL·LICITUD DE NIE (NÚMERO D'IDENTITAT D'ESTRANGERS)

Lloc on se sol·licita el NIE:
Espanya
Fora d'Espanya
Ambaixada/consolat
Dades relatives a la sol·licitud:
Motiu pel qual sol·licita el NIE(2): Econòmic 
                                                Professional
                                                Social
Detalleu el motiu: expliqueu el motiu concret pel qual necessiteu l'assignació de NIE especificant, en el seu cas, l'entitat, institució o particular que el demana (administracions públiques, entitats financeres, etc.) i aportant la documentació que ho acrediti.

SOL·LICITUD DE TARGETA D'IDENTITAT D'ESTRANGER

Tipus de targeta que sol·licita:

 • Estada per estudis o investigació

 • Treballador transfronterer

 • Autorització de residència temporal inicial

 • Autorització de residència temporal 1a renovació

 • Autorització de residència temporal 2a renovació

 • Autorització de residència per circumstàncies excepcionals

 • Autorització de residència per reagrupament familiar

 • Autorització de residència de llarga durada

 • Autorització de residència i treball inicial

 • Autorització de residència i treball 1a renovació

 • Autorització de residència i treball 2a renovació

 • Autorització de treball per durada determinada

 • Autorització per transnacionalitat de serveis

 •  Excepció autorització de treball

 • Duplicat de targeta (robatori, pèrdua, destrucció o inutilització)

 • Modificació de situació

 • Canvi de dades de la targeta