ELS MENORS ESTRANGERS

Els menors estrangers que ens trobem a Catalunya podem sol·licitar una autorització de residència en funció de les nostres circumstàncies personals:

  • Si SOM NASCUTS A ESPANYA i el nostre pare o mare són residents legals, obtindrem una autorització de residència amb la mateixa vigència que l’autorització del pare o la mare. Els menors estrangers que neixen al territori espanyol no adquireixen de manera automàtica la nacionalitat espanyola, sinó que adquireixen la nacionalitat d'algun dels pares, en cas contrari es podria sol·licitar la nacionalitat espanyola per presumpció.

  • Si NO SOM NASCUTS A ESPANYA podem sol·licitar una autorització de residència quan acreditem la permanència a Espanya durant els darrers 2 anys, haguem estat matriculats en un centre d’ensenyament i assistit a classe regularment en edat d’escolarització obligatòria durant aquest temps i acreditem que el pare o mare residents legals disposen de prou ingressos econòmics i d'un allotjament adequat.

  • Si som MENORS INDOCUMENTATS i no tenim familiars a Espanya, serem posats a disposició de les autoritats encarregades de la protecció de menors, les quals s'encarregaran de localitzar els nostres familiars al país d'origen per tal de tramitar la nostra repatriació. En el cas de no localitzar els familiars, i transcorreguts 9 mesos des de la posada a disposició al servei de menors, podrem demanar una autorització de residència.