LEGISLACIÓ

Benvingudes/ Benvinguts a l'àmbit dels aspectes jurídics.

Els drets i deures de les persones estrangeres a Catalunya i els tràmits administratius necessaris per regularitzar la nostra situació són objecte de regulació a la Llei d'Estrangeria (LO 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers i la seva integració social) i al Reglament (Reial Decret 557/2011, del 20 d'abril) que la desenvolupa.

Aquesta normativa referida als estrangers és de caràcter estatal, però determinades qüestions afecten àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya, motiu pel qual es va aprovar el Decret 188/2001, de 26 de juny, de les persones estrangeres i la seva integració social a Catalunya.

Aquesta normativa està referida als estrangers extracomunitaris, és a dir, a aquells que no els és d'aplicació el règim comunitari destinat als nacionals de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia, Liechtenstein) i de la Confederació Suïssa. El règim comunitari és d'aplicació:

  • al seu cònjuge, sempre que no estiguin divorciats o hagi acord o declaració de nul·litat matrimonial o parella de fet inscrita en registre públic;

  • als descendents o als del seu cònjuge sempre que no estiguin divorciats o hagi acord o declaració de nul·litat matrimonial;

  • als ascendents d'aquests nacionals o del seu cònjuge sempre que no estiguin divorciats o hagi acord o declaració de nul·litat matrimonial.