LES INFRACCIONS I SANCIONS

La Llei d'estrangeria estableix un seguit d'infraccions que podem cometre els ciutadans estrangers o espanyols i que poden comportar la imposició de sancions administratives graduades en funció de la gravetat de les infraccions comeses. Les sancions que ens poden imposar són: la multa i l'expulsió, entre d'altres.

LES MULTES es poden imposar tant als infractors tant nacionals com als estrangers, però en el cas que els infractors siguem estrangers es pot substituir la sanció de multa per la d'expulsió. En cap cas ens poden imposar conjuntament multa i expulsió.

L'EXPULSIÓ només està prevista quan s'hagin comès infraccions greus o molt greus i quan els infractors siguin estrangers; l'acord d'expulsió implica l'extinció de qualsevol autorització per restar a Espanya i l'aplicació d'una prohibició d'entrada que no excedirà dels 5 anys (excepcionalment fins a 10 anys si l’estranger suposa una amenaça per a l’ordre o la seguretat pública) al territori dels Estats part del Territori Schengen. Durant el tràmit del procediment d'expulsió ens poden aplicar mesures cautelars com l'internament de l'estranger, la presentació periòdica davant de les autoritats o la retirada del passaport, entre d'altres mesures.

L'execució de l'expulsió pot suspendre's quan l'estranger demani asil o quan es tracti de dones embarassades i l'expulsió pogués comportar un risc per a la vida o la salut de la mare. Determinats grups d'estrangers no podem ser expulsats atesos els nostres vincles personals o familiars amb Espanya; és el cas dels estrangers que tenim residència de llarga durada o bé els estrangers que haguéssim estat espanyols d'origen i haguéssim perdut aquesta condició. Durant aquest procediment els estrangers tenim dret a sol·licitar assistència jurídica, que serà gratuïta en cas de no disposar de recursos econòmics, i intèrpret, també gratuït si escau, en cas de no comprendre o parlar la llengua oficial que s'utilitzi.

Cal diferenciar l'expulsió de la devolució dels estrangers. La devolució s'aplica quan els estrangers entrem en territori espanyol de manera il·legal (per llocs no habilitats) o quan entrem vulnerant una prohibició d'entrada imposada anteriorment. Per a aquest procediment també tenim dret a l'assistència jurídica gratuïta i a un intèrpret.