ELS ESTUDIANTS

Els estudiants estrangers que vulguem fer treballs de formació o d'investigació no remunerats o bé cursar o ampliar estudis en centres espanyols, públics o privats, haurem de disposar del VISAT D'ESTUDIS corresponent expedit pel consolat espanyol al país de residència de l'interessat.

Per fer la sol·licitud del visat d'estudis, hem d'haver estat admesos prèviament en un centre d'estudis espanyol, disposar de prou mitjans econòmics per a sufragar el cost dels estudis, manutenció i estada, i demostrar la disponibilitat d'allotjament a l'Estat espanyol. En el cas de menors d'edat ens caldrà l'autorització d'un dels pares per tramitar el visat. Aquest visat és d'estada, no de residència.

Si els estudis tenen una durada superior als 6 mesos, caldrà que, una vegada a l'Estat espanyol, sol·licitem la targeta d'estudiant a l'Oficina d'Estrangers corresponent al nostre lloc de residència.

Els estudiants estrangers podem ser contractats durant la vigència de la nostra estada sempre que disposem d'un contracte de treball a temps parcial o a temps complet (en aquest darrer cas, cal que el contracte sigui inferior a 3 mesos i que no coincideixi amb períodes lectius). La presentació de la sol·licitud l'haurà de fer l'empresari o ocupador seguint el procediment  AUT05 a través de la pàgina web del Departament d'Empresa i Ocupació (www.gencat.cat/treball/estrangeria) demanant cita prèvia  i la resolució favorable comportarà l'obtenció d'una autorització administrativa per treballar per a l'estudiant.

Els estudiants que vulguem modificar la situació d’estada per estudis a una situació de residència i treball haurem d'haver estat en la situació d'estada per estudis durant almenys 3 anys, no haver estat becats per organismes públics o privats dins de programes de cooperació o de desenvolupament del nostre país d'origen, haver realitzat els estudis amb aprofitament i, evidentment, haurem de disposar d'una oferta de treball. La presentació de la sol·licitud l’haurà de fer l’empresari o ocupador seguint el procediment MOD03 a la pàgina web abans esmentada, en aquest cas es pot iniciar mitjançant cita prèvia o presentant la documentació a les oficines habilitades del Departament d'Empresa i Ocupació (consulteu el web) o a qualsevol registre administratiu.