L'EMPADRONAMENT

L'empadronament és l'acte de registrar-se a l'Ajuntament de residència habitual i que determina que aquella persona és considerada veïna d'aquella població. Així doncs el padró municipal és un registre administratiu on consten obligatòriament les dades referides als noms i cognoms, domicili habitual, sexe, nacionalitat, lloc i data de naixement, DNI, NIE o document anàleg i nivell d'estudis de la persona inscrita. L'empadronament l'hem de fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del municipi de residència.

Podem empadronar-nos totes les persones que residim a Catalunya amb independència de la nostra situació administrativa, i per tant és vàlid, per empadronar-nos, el passaport. Les persones estrangeres que disposem de targeta d'identitat d'estranger hem d'utilitzar aquest document per empadronar-nos. En el cas dels demandants d'asil és vàlid per a l'empadronament el document provisional de sol•licitant d'asil, en el cas que no disposem de passaport.

L'empadronament es converteix en un acte de gran transcendència ja que se'n deriva un seguit de drets i deures. Entre d'altres:

Per empadronar-nos és necessari, a banda del document d'identitat del sol·licitant, acreditar la disponibilitat d'allotjament mitjançant les escriptures de propietat de l'habitatge, el contracte de lloguer o qualsevol altre document que acrediti la titularitat de l'habitatge, com ara la factura dels subministraments. Si no som ni el propietari ni el llogater, haurem d'estar autoritzats per aquests per empadronar-nos i per tant haurem d'acreditar-ho mitjançant un document d'autorització, o bé el propietari o el llogater ens haurà d'acompanyar en el moment d'empadronar-nos.

Els ciutadans estrangers extracomunitaris que no disposem de residència de llarga durada a Espanya, caldrà que renovem cada 2 anys la nostra inscripció al padró municipal. En cas contrari l'Ajuntament ens donarà de baixa del padró.