DRETS I DEURES

Les persones estrangeres tenim els drets i llibertats garantits al títol I de la Constitució espanyola d'acord amb el que estableixin les lleis i els tractats internacionals. En aquest sentit la Llei orgànica 4/2000, en els seus articles 3 a 15, estableix els drets i llibertats dels ciutadans estrangers, tenint en compte que en l'exercici dels drets els estrangers ho farem en condicions d'igualtat amb els espanyols:

1. Els estrangers que ens trobem a Espanya, amb independència de la nostra situació administrativa, tenim EL DRET I EL DEURE DE CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓ que acrediti la nostra identitat, emesa per les autoritats espanyoles o bé per les autoritats del nostre país d'origen. En determinats casos, els estrangers que acreditem que no podem ser documentats pels nostres països d'origen podem sol·licitar a les autoritats espanyoles una cèdula d'inscripció, que la podrem utilitzar per empadronar-nos.

2. Els ciutadans estrangers que haguem obtingut un visat o una autorització per restar a Espanya més de 6 mesos, tenim EL DEURE DE SOL·LICITAR LA TARGETA D'IDENTITAT D'ESTRANGER (TIE) CORRESPONENT en el termini d'1 mes des de l'entrada o des de la concessió de l'autorització.

3. EL DRET A LA LLIURE CIRCULACIÓ pel territori espanyol i a escollir lliurement la nostra residència podem exercir-lo els estrangers que ens trobem a Espanya en situació regular; en aquest sentit cal dir que els estrangers que disposem de targeta d'identitat d'estranger podem circular pel Territori Schengen sense necessitat de sol·licitar visat sempre que disposem d'un passaport vàlid i en vigor.

4. Els estrangers residents podem ser titulars del DRET DE VOT en les eleccions municipals d'acord amb els criteris de reciprocitat, és a dir, tenint en compte els drets reconeguts als espanyols residents als països d'origen dels estrangers, segons s’estableixi per Tractat o Llei.

Quant als ciutadans comunitaris, podem ser electors i elegibles a les eleccions locals i europees.

5. Els estrangers residents i empadronats tenim tots els drets reconeguts en la legislació de bases de règim local.

6. LA LLIBERTAT D'ASSOCIACIÓ I DE REUNIÓ el podrem exercir amb independència de la nostra situació administrativaa.

7. Els ciutadans estrangers menors de 18 anys que ens trobem a Espanya tenim EL DRET I EL DEURE A L'EDUCACIÓ, és a dir, a l'educació bàsica obligatòria gratuïta en les mateixes condicions que els espanyols i per tant amb independència de la nostra situació administrativa. Els estrangers tenim, a més, el dret a l'educació no obligatòria en les mateixes condicions que els espanyols.

8. EL DRET AL TREBALL I A LA SEGURETAT SOCIAL només podem exercir-lo aquells estrangers que disposem de l'autorització de treball per compte d'altri o de l'autorització de treball per compte propi corresponent (veure apartat 3.6 Autorització de residència i treball). La llibertat de sindicació i la llibertat de vaga les podrem exercir amb independència de la nostra situació administrativa.
http://www.gencat.cat/empresaiocupacio

9. EL DRET A L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA el tenim totes les persones  estrangeres que estiguem empadronades. A l'assistència sanitària pública d'urgència per contracció de malalties greus o accidents hi podrem accedir els estrangers que ens trobem a Espanya amb independència de si estem empadronats o no. En el cas de menors d'edat estrangers o de dones embarassades tenim dret a l'assistència sanitària pública encara que no estiguem empadronats. 

10. EL DRET A LES AJUDES EN MATÈRIA D'HABITATGE només es reconeix als estrangers residents a Espanya.
http://www.gencat.cat/territori

11. Quant al DRET A L'ACCÉS A LES PRESTACIONS I SERVEIS SOCIALS I DE LA SEGURETAT SOCIAL, hi podrem accedir les persones estrangeres residents a Espanya en les mateixes condicions que els espanyols. Si no tenim regularitzada la nostra situació administrativa podem accedir als serveis i prestacions socials bàsics.
http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

12. EL DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA fa referència al dret que tenim els estrangers a acudir als jutges i tribunals per defensar els nostres drets i llibertats. També se'ns reconeix el dret al recurs contra els actes administratius adoptats amb relació a les qüestions d'estrangeria.

Respecte a l'assistència jurídica gratuïta, aquesta es garanteix a totes les persones estrangeres que ens trobem a Espanya i que no tinguem prou recursos econòmics per pagar els procediments administratius o judicials relatius a la nostra entrada, devolució o expulsió o als procediments d'asil.

Tots els estrangers, amb independència de la nostra situació administrativa, que acreditem insuficiència de mitjans econòmics tenim dret a l'assistència jurídica gratuïta en igualtat de condicions que els espanyols en qualsevol tipus de procés en el qual siguem part.

L'assistència jurídica gratuïta comprèn: assessorament i orientació jurídics gratuïts, defensa i representació gratuïtes, assistència al detingut o pres en instàncies policials, exempció del pagament dels dipòsits necessaris per interposar recursos, etc. També tenim EL DRET A L'ASSISTÈNCIA D'UN INTÈRPRET si no comprenem o parlem la llengua oficial que s'utilitzi.

13. Igualment, l'Estat espanyol, com a signatari de la Convenció de Ginebra, reconeix en la Constitució EL DRET D'ASIL I REFUGI.  Asil és la protecció o refugi que s'ofereix a aquell estranger a qui es reconeix la  condició de refugiat. L'asil es concedeix a persones que tenen temors fonamentats de ser perseguits per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinència a un grup social determinat o opinions polítiques, que es trobi fora del país de la seva nacionalitat i no pugui o no vulgui acollir-se a la seva protecció o no desitgi tornar-hi. Per conèixer els requisits per sol·licitar l'estatut de refugiat a Espanya consulteu: http://www.eacnur.org/.
I per a l'atenció a Catalunya: http://www.cear.es/