RESIDÈNCIA EN CASOS EXCEPCIONALS

En determinats casos, per tramitar una autorització de residència a Espanya no és necessari que disposem del visat de residència corresponent. Són aquells casos en què la Llei d'estrangeria considera que no cal tramitar el visat donades les circumstàncies personals, socials o laborals dels sol·licitants.

En primer lloc trobem les autoritzacions de residència per arrelament, en les quals la persona sol·licitant major d'edat haurà d'acreditar la manca d'antecedents penals al país de residència dels darrers 5 anys abans de l'entrada a Espanya; evidentment també se'ns exigeix que no tinguem antecedents penals a Espanya. Els tipus d'arrelament són:

  • L'ARRELAMENT LABORAL: És aquella situació en la qual un ciutadà estranger acredita 2 anys de permanència continuada a Espanya i relacions laborals no inferiors a 6 mesos. Per demostrar l'existència de relacions laborals i la seva durada caldrà que presentem una resolució judicial que les reconegui o bé una resolució administrativa que confirmi l'acta d'infracció de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social que l'acrediti.

  • L'ARRELAMENT SOCIAL: És aquella situació en la qual un ciutadà estranger acredita 3 anys de permanència a Espanya, un o varis contractes de treball d'1 any de durada mínima i, o bé vincles familiars amb altres estrangers residents legals (cònjuges, fills/es, pares o mares) o bé un informe d’estrangeria d’arrelament social.

  • L'ARRELAMENT FAMILIAR: Previst per a aquells ciutadans estrangers els pares dels quals eren espanyols d'origen però que no van transmetre la nacionalitat espanyola als seus fills.

Així mateix també està previst concedir AUTORITZACIONS PER RAONS HUMANITÀRIES en els casos següents:

  • A les persones estrangeres víctimes de determinats delictes referits als drets dels treballadors, delictes comesos amb la circumstància agreujant de racisme, antisemitisme o qualsevol altre tipus de discriminació i delictes per conductes violentes comeses en l'àmbit familiar.

  • Als estrangers que acreditem patir una malaltia greu, sobrevinguda, que requereixi assistència sanitària especialitzada d'accés impossible al nostre país d'origen i que el fet d'interrompre-la impliqui un risc greu per a la nostra salut o la nostra vida.

  • Als estrangers que acreditem que el trasllat al nostre país d'origen o de procedència per tramitar el visat comporti un perill personal o familiar.

Per altra banda, també es preveu concedir AUTORITZACIÓ PER RAONS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL a les persones a les quals se'ns hagi concedit la demanda d'asil a Espanya o bé a aquelles persones considerades desplaçades.

Finalment, la Llei d'estrangeria estableix la possibilitat de concedir una AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL A LES PERSONES QUE COL·LABOREM AMB LES AUTORITATS administratives, policials, fiscals o judicials o bé quan concorrin raons d'interès públic o seguretat nacional que justifiquin la necessitat d'autoritzar la nostra residència a Espanya.