EL PREU DEL LLOGUER: LA RENDA O LLOGUER

No hi ha cap criteri a l'hora de determinar la renda del lloguer. En cada cas és la que pactin el propietari i el llogater en el contracte, així com la periodicitat en el pagament. Si el contracte no estipula res en aquest sentit, s'entén que el lloguer es paga mensualment els primers 7 dies de cada mes, en metàl·lic i a l'habitatge de l'inquilí.

Quan l'administrador de finques actua en nom del propietari, normalment es paga a les seves oficines o per domiciliació bancària.

El propietari o el seu representant estan obligats a lliurar un rebut a canvi. Si el pagament s'efectua a través del banc, el rebut del banc és el rebut del lloguer.

Dades que han de figurar en el rebut:

  • Dades de l'arrendador, l'inquilí i la finca

  • Data

  • Tots els conceptes que integren el total del pagament, amb els seus imports desglossats

El preu del lloguer s'incrementa d'any en any d'acord amb l'índex de preus al consum (IPC) que estableix l'Estat. L'arrendador ha de notificar a l'inquilí la seva intenció d'actualitzar la renda, a través d'un escrit o en el mateix rebut, actualització que es farà efectiva a partir del mes següent.

Altres despeses a càrrec del llogater

Les despeses generals o les despeses de la comunitat són totes aquelles que generen de manera comuna tots els habitatges i locals de l'edifici: neteja de l'escala, manteniment del portal, electricitat de l'escala, tributs municipals per la recollida d'escombraries, l'impost de béns immobles (IBI), etc.

Si el contracte de lloguer no especifica que aquestes despeses són a càrrec del llogater, les haurà de pagar l’arrendador. En canvi, el contracte haurà de reflectir expressament aquest pacte pel qual l’inquilí es fa càrrec de les despeses. Perquè sigui vàlid ha de complir els requisits següents:

a) Que el pacte consti per escrit en el mateix contracte de lloguer.
b) Que en el contracte s’especifiqui l’import anual de les despeses.

Si no es compleixen aquests requisits, l’arrendador no podrà cobrar les despeses al llogater.