HABITATGES DE LLOGUER

El contracte de lloguer és un acord privat entre dues persones: l'arrendador (propietari) i l'arrendatari, també anomenat inquilí o llogater.

El contracte de lloguer

És un document que signen el llogater i el propietari i que recull totes les condicions de l'acord. L'arrendador (propietari) ho pot fer a través d'un representant, l'administrador de finques, que s'encarrega de gestionar el contracte i cobrar la renda.

Quines dades han de constar en el contracte de lloguer:

 • Nom i dades de l'arrendador i de l'arrendatari

 • Adreça de l'habitatge que es lloga i identificació de la finca

 • Durada del contracte

 • Renda a pagar

 • Totes les clàusules que hagin pactat les dues parts

El contracte s'ha de fer per escrit i ha d'estar registrat i segellat a la Cambra de la Propietat Urbana. Si no ho està, no és oficial, però també és vàlid. De fet, l'arrendatari no està obligat a registrar-lo, però la inscripció el pot protegir en un futur davant de canvis de titularitat de l'habitatge, per exemple.

Què ens demanaran a l'hora de signar un contracte de lloguer:

 • Document d'identitat: DNI o passaport o autorització de residència i treball (NIE).

 • Normalment també es demana una còpia del contracte de treball i les últimes nòmines.

 • Una fiança en metàl·lic equivalent al lloguer d'1 mes. L'import de la fiança queda dipositat a la Cambra de la Propietat Urbana corresponent. De vegades també cal una fiança suplementària quan l'arrendador no es refia de l'arrendatari.

 • És freqüent demanar també un aval bancari o un aval personal (anomenat també solidari) d'una altra persona o entitat per garantir que l'arrendatari pot pagar el lloguer.

Demanar un aval és legal, encara que no és obligatori. Els propietaris, per por a un incompliment de pagament de l'arrendatari, demanen algun tipus de garantia. Davant d'un impagament de l'inquilí, el propietari ha d'iniciar un procés judicial de desnonament que no sol trigar mai menys de sis mesos, a més de les despeses d'advocat i procurador.

L'aval dura el mateix temps pel qual s'estableix el contracte de lloguer, més un o dos mesos de marge, per possibles impagaments.

Condicions econòmiques del contracte de lloguer:

1) Si el contracte de lloguer és entre particulars i no hi intervé un administrador de finques:

 •  S'han de pagar dos mesos de lloguer per avançat. D'aquests dos mesos, un es paga en concepte de fiança i l'altre correspon al pagament avançat del primer mes. Es paga en metàl·lic.

2) Si el contracte de lloguer és mitjançant la gestió d'un administrador de finques:

 • S'han de pagar tres mesos de lloguer per avançat. D'aquests tres mesos, el primer es paga en concepte de fiança, el segon correspon al pagament avançat del primer mes i el tercer acostuma a ser la comissió per a l'administrador de finques. Es paga en metàl·lic en el moment de signar el contracte.

El propietari tornarà la fiança quan finalitzi el contracte, sempre que no s'hagin produït desperfectes a l'habitatge atribuïbles a l'arrendatari. Per evitar malentesos, és aconsellable fer un inventari de l'estat del mobiliari i de l'estat del pis en el moment d'entrar-hi. Aquest document el signen el propietari i l'inquilí, i és el document utilitzat en finalitzar el contracte, per comprovar possibles desperfectes.

Abans de signar el contracte:

Cal comprovar l'estat de conservació de l'habitatge: si hi ha esquerdes o humitats, si té llum natural, si està ben ventilat, si l'aigua és de dipòsit o és aigua corrent...

També cal comprovar l'estat dels subministraments d'aigua, gas (natural o butà) i electricitat. Si els subministraments estan donats d'alta, caldrà comprovar que els últims rebuts estan abonats. En aquest cas és recomanable demanar-ne una còpia.

Si l'habitatge no té els subministraments donats d'alta, caldrà fer-ho, i qui s'encarrega dels tràmits és el llogater. Aleshores hem de disposar de la cèdula d'habitabilitat corresponent. És obligació legal del propietari facilitar-nos-la.

La signatura del contracte comporta l'acceptació de les condicions i les clàusules acordades per les dues parts. Abans de signar es recomana una lectura detinguda del document i, si és possible, els consells d'un expert, com un agent de la propietat immobiliària (API), o de les oficines municipals d'informació al consumidor (OMIC).

Col·legi d'API de Barcelona:

www.apibcn.com

Oficines municipals d'informació al consumidor (OMIC):

www.omic.bcn.es

Una vegada hem signat el contracte de lloguer, tenim dret a disposar de les claus de l'habitatge. També tenim l'obligació de tornar el pis llogat al propietari en el mateix estat en el qual el vam llogar i les claus, en el moment que finalitza el contracte.