DURADA DEL CONTRACTE DE LLOGUER

La durada del contracte es pactarà entre les dues parts. Pot ser un any, dos, cinc, deu... fins i tot mesos.

Ara bé, hi ha l’anomenat termini de garantia mínima, que consisteix en el fet que l’inquilí té dret a prorrogar el contracte fins a arribar a la durada mínima de 5 anys, sempre que ho desitgi. Això vol dir que quan s’ha pactat una durada inferior als 5 anys, el llogater sempre té garantits 5 anys de permanència a l’habitatge si així ho desitja, perquè pot prorrogar any rere any el contracte fins a arribar a aquesta durada que li garanteix la llei.

Si el contracte de lloguer s’ha pactat per una durada igual o superior als 5 anys, per finalitzar el contracte haurà d’exhaurir tot el termini fixat en el contracte. Ningú no té l’obligació de quedar-se en un lloc que no vol, però poden sorgir conflictes amb l’arrendador i aquest li podria demanar danys i perjudicis per incompliment contractual.

Quan el contracte no especifica res, s’entén que té la durada d’1 any.

La pròrroga potestativa

Fins ara ens hem referit a la pròrroga obligatòria per a l’arrendador, aquella que s’aplica a contractes inferiors a 5 anys i que automàticament es prorroga fins als 5 anys de garantia mínima.

Ara ens referim a la pròrroga que pot tenir lloc un cop transcorreguts els 5 anys mínims de durada del contracte o finalitzat el termini de durada d’un contracte igual o superior a 5 anys. En aquests casos el contracte es pot prorrogar si es compleixen 2 condicions:

1) Que sigui la voluntat del llogater.
2) Que l’arrendador no s’hi oposi.

Per quant de temps es pot prorrogar:

D’any en any fins a un màxim de 3 anys. Si el propietari no s’hi oposa en un primer moment, és a dir, en el moment de finalitzar el contracte, i la pròrroga s’inicia, queda obligat als 3 anys complets de pròrroga.

L’inquilí no està obligat a quedar-se a l’habitatge els 3 anys de pròrroga si no ho desitja.

Si el llogater o el propietari no diuen res, s’entén que el contracte es prorroga.

En cas contrari, l’un o l’altre haurà de manifestar expressament a la part contrària la seva voluntat de no prorrogar el contracte, amb 30 dies d’antelació a la data de finalització del contracte. És aconsellable que es faci per escrit.