HABITATGE DE COMPRA

La hipoteca

L'adquisició d'un habitatge en propietat representa una despesa molt elevada. Amb els estalvis personals sovint no n'hi ha prou i cal demanar una hipoteca en alguna entitat financera.

Gairebé cap entitat bancària concedeix el 100% del preu d'un pis. Normalment s'aconsegueix el 80% del valor de taxació i el 20% restant l'ha d'aportar el comprador. És el que entenem per l'entrada d'un pis.

També hem de tenir en compte que la compra d'un pis, i encara més si es fa mitjançant una hipoteca, genera unes despeses que es poden situar al voltant del 10% del cost de compra del pis (taxació, notari, comissió del banc, impost de transmissions patrimonials...).

Si no disposem de prou diners per pagar l'entrada es pot fer mitjançant un crèdit personal. Perquè el banc accepti aquestes condicions haurem de presentar un aval d'una altra persona (normalment un familiar) disposada a assumir el pagament de la hipoteca si nosaltres no poguéssim pagar-la en un futur.

Hi ha persones que resolen aquest 20% mitjançant diner negre. Aquest mètode és il·legal i gens recomanable ja que comporta multes administratives importants. En aflorar el diner negre, pot donar lloc a inspeccions i multes d'Hisenda. Si els ingressos negres provenen d'activitats presumptament il·lícites, en el moment que qualsevol persona en té coneixement (incloses les entitats financeres) ha d'informar immediatament les autoritats competents (Policia, ministeri fiscal, etc.) perquè iniciïn un procés d'investigació que pot acabar en una causa penal.

És molt important conèixer i comparar les condicions econòmiques  que ofereixen les diferents entitats bancàries i caixes d'estalvis: interessos, despeses de tramitació i notari, impostos, etc.

La taxació

Abans d'aprovar una hipoteca, les entitats financeres enviaran un tècnic d'una societat de taxació homologada pel Banc d'Espanya els honoraris del qual aniran al nostre càrrec. El tècnic elaborarà l'informe de taxació, que és obligatori i que reflecteix el preu de mercat de l'habitatge, la situació i l'estat de conservació. A partir d'aquest informe el banc decidirà quants diners ens concedeix.

Quins criteris segueix el banc a l'hora de concedir una hipoteca

El criteri prioritari d'una entitat bancària (banc o caixa d'estalvis) a l'hora de concedir una hipoteca és la capacitat d'estalvi del sol·licitant. No són els diners que ingressem cada mes, sinó els diners que ens queden al final del mes un cop hem descomptat totes les despeses fixes mensuals que tenim. Els diners resultants determinaran la nostra capacitat d'endeutament, que correspon al valor mensual de la hipoteca. Entre les despeses fixes no hi hem de comptar el lloguer, ja que aquest pagament desapareix en el moment que tenim una hipoteca.

L'entitat bancària també mirarà que no tinguem altres crèdits, el nombre de targetes de crèdit i la nostra estabilitat laboral.

Aproximadament, la nostra capacitat d'endeutament hauria de ser equivalent al 45% dels nostres ingressos lliures de càrregues.

La documentació que ens demanaran és la següent:

1. Contracte de treball. Amb preferència ens concediran la hipoteca si tenim contracte fix. Si som treballadors autònoms, es fixaran en la quantitat ingressada en els darrers anys.

2. Últimes nòmines i declaracions de renda.

3. Avals personals complementaris (normalment de pares, altres familiars o persones que puguin respondre de nosaltres) que garanteixin que podem fer front al pagament mensual de la hipoteca.

Per tant, hem d'estar ben segurs que la nostra situació laboral és estable, i que tenim altres fonts de finançament per si ens passa alguna cosa i deixem d'ingressar diners durant una temporada. És un risc força elevat que hem de tenir en compte.

Totes les persones que signen una hipoteca són propietàries de l'habitatge en la part proporcional que els pertoca, i són també responsables davant la llei i l'entitat financera del retorn del préstec.