ESTUDIS UNIVERSITARIS

També anomenats estudis superiors. El juny de 1999 els ministres d’educació superior de 29 països europeus varen signar la Declaració de Bolonya, que estableix els fonaments per a la construcció de l’espai europeu d’educació superior (EEES)  amb l’horitzó d’implementació general al 2010.

 

Estudis anteriors a l’EEES
S’estructuren en cicles i prenen com a mesura de la càrrega lectiva el crèdit. Un crèdit equival a 10 hores lectives. S'estructuren en tres cicles

Primer cicle. Té una durada de tres anys i s'obtenen els Títols de Diplomat, Mestre, Arquitecte Tècnic o bé Enginyer Tècnic.

Segon Cicle. Té una durada de dos anys i s'obtenen els títols de Llicenciat, Arquitecte o bé Enginyer. La superació dels estudis de segon cicle dóna dret a l'accés als estudis de Tercer Cicle (Doctorat).

Tercer cicle. Es tracta de Programes de Doctorat i s'obté el títol de Doctor. 

Títols oficials i homologats. Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori de l’Estat espanyol.

Títols propis. Són estudis no reglats conduents a una titulació no oficial, reconeguda només per la universitat que els imparteix. Tenen la mateixa estructura que els estudis reglats, per la qual cosa hi ha títols propis de 1er i de 2n cicle i de 3er cicle.

 

Estudis adaptats a l’EEES
Estan adaptats al context europeu. S’ha harmonitzat la durada dels estudis, els mètodes d’aprenentatge i l’avaluació de les activitats acadèmiques.

Estudis de grau. Tenen una durada de 240 crèdits. Ofereixen una formació general per a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.

Estudis de màster. Tenen una durada d’entre 60 i 120 crèdits. Es tracta de formació avançada orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació de tasques investigadores. 

Estudis de doctorat. Consten d’un període de formació i d’un període d’investigació que conformen el programa de doctorat.

Els estudis oficials de màster s’imparteixen des del curs acadèmic 2006-2007 i els de grau van començar a funcionar a partir del curs acadèmic 2008-2009. Pel que fa als estudis del pla antic, el curs acadèmic 2010-2011 ja no va ser possible oferir places de nou ingrés a primer curs de les titulacions de llicenciat/ada, diplomat/ada, arquitecte/a, enginyer/a, arquitecte/a tècnic/a i enginyer/a tècnic/a, tot i que seguiran vigents fins al 30 de setembre de 2015 per als alumnes que ja hagin començat.

 

Per a més informació sobre el procés de Bolonya i el sistema d’estudis superiors a Catalunya podem consultar el web de la Secretaria d’Universitats i Recerca: http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/index.html