EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA O ESO

L'Educació Secundària Obligatòria comprèn dels 12 als 16 anys i s'imparteix als Instituts d'Educació Secundària (IES).

En aquesta etapa, el procés d'aprenentatge proporciona als alumnes coneixements que afavoreixin la seva autonomia i la integració social, també es potencia el seu desenvolupament personal

A l'ESO les àrees o assignatures s'organitzen en crèdits. Un crèdit és una unitat de programació que generalment dura 1 trimestre. Cada unitat de programació correspon a una part de la matèria de cada assignatura. El 65% dels crèdits són obligatoris i comuns per a tots els alumnes. El 35 % restant, són variables: cada alumne els escull segons les seves preferències. A final de curs, l'estudiant ha de fer un crèdit de síntesi. És un conjunt d'activitats que tenen la finalitat de comprovar si s'han aconseguit els objectius d'aprenentatge de les diferents àrees curriculars.