EDUCACIÓ

Benvingudes/ Benvinguts al sistema educatiu de Catalunya.

Tots els nens i totes les nenes que viuen a Catalunya tenen l'obligació d'estar escolaritzats. L'assistència a l'escola és obligatòria dels 6 als 16 anys independentment de la seva situació administrativa.

El sistema educatiu de Catalunya és gratuït en els centres finançats amb fons públics. S'anomenen centres educatius públics i centres educatius privats concertats.

Els continguts dels programes d'estudis de tots els centres (públics, privats concertats i privats no concertats) són els mateixos perquè es regeixen per la mateixa llei d'educació.

L'educació és competència del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/ensenyament). Els ajuntaments col·laboren en la matrícula escolar i en activitats socioeducatives.

El sistema educatiu català és mixt: els nens i les nenes van a la mateixa classe i fan les mateixes activitats.

La llengua catalana és la llengua vehicular a l'escola. És a dir, és la principal llengua d'aprenentatge i de comunicació en l'ensenyament: les activitats orals i escrites, el material didàctic, els llibres de text i les activitats d'aprenentatge i avaluació.

Aules d'acollida

Els nostres fills i filles quan entrin a l'escola se'ls adscriurà un grup classe en funció de l'edat. Si desconeixen la llengua catalana els primers mesos assistiran unes hores al dia a una aula d'acollida, on aprendran el català necessari que els permeti continuar el ritme de les classes amb tota normalitat el més ràpidament possible.

Comissió d'escolarització

Per a inscriure els nostres fills i filles en una escola hem de fer la sol·licitud a la comissió d'escolarització que ens pertoqui segons el nostre domicili.

A les oficines municipals ens informaran de l'adreça de la Comissió que ens correspon en funció del nostre domicili.