Dades de la prestació o apartat

PrestacióServei de tutela per a infants i adolescents en situació de desemparament
Garantia de la prestacióPrestació garantida.
DescripcióServei dedicat a la protecció dels infants i adolescents en situació de desemparament.
ObjecteCobrir les necessitats de suport, protecció i garantia dels drets personals i patrimonials dels infants i adolescents tutelats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
FuncionsAssegurar la protecció de la persona menor d'edat tutelada en l'àmbit social, jurídic i econòmic, l'administració i la guarda dels seus bens, i en general l'exercici dels seus drets vetllant per a que tingui la millor qualitat de vida. Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.
Tipologia de la prestacióPrestació de servei: servei especialitzat.
Situació de la població destinatàriaInfants o adolescents declarats en situació de desemparament per resolució administrativa.
Edat de la població destinatàriaDe 0 a 18 anys.
Forma de prestacióMitjançant un equip de professionals.
Perfils professionalsProfessionals amb titulació universitària: jurista, psicòleg/oga, pedagog/a, treballador/a social i educador/a social, preferentment amb experiència en l'àmbit de la infància i l'adolescència en risc.
Ràtios de professionalsEs disposarà de professionals suficients en nombre i perfil per a la prestació del servei.
Estàndards de qualitatEls que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis socials per a aquesta prestació
Criteris d'accés - normativa reguladoraEls requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) desemparament del menor d'acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència i el Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció; b) la resta de requisits establerts en l'ordenament jurídic vigent.