Dades de la prestació o apartat

PrestacióServeis de suport als serveis socials bàsics
Garantia de la prestacióSubjecta a crèdits pressupostaris disponibles.
DescripcióServeis i programes que, tenint la naturalesa de serveis socials, poden complementar altres prestacions de serveis socials bàsics de la cartera de serveis socials. El contingut mínim de la prestació s'haurà de justificar en cada cas per part de l'entitat titular, especificant l'objecte i les funcions del servei, la població destinatària, la forma de prestació, els perfils i les ràtios dels professionals, els estàndards de qualitat i els criteris d'accés. Aquesta justificació haurà de ser validada pel departament de la Generalitat competent en matèria de serveis socials, atenent criteris de viabilitat, eficàcia, eficiència, qualitat i sostenibilitat, i d'acord amb l'establert a la disposició addicional vuitena d'aquest Decret.