Dades de la prestació o apartat

PrestacióPensió no contributiva per invalidesa
Garantia de la prestacióPrestació garantida.
DescripcióPrestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, reconeguda a persones que pateixen un determinat grau de discapacitat, que no han cotitzat mai a la Seguretat Social o bé un temps insuficient per a tenir dret a un pensió contributiva i que es troben en estat de necessitat.
ObjecteAtendre les mancances derivades la situació de necessitat de la població destinatària.
Tipologia de la prestacióPrestació econòmica.
Situació de la població destinatàriaDependència.
Edat de la població destinatàriaDe 18 a 65 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
Forma de prestacióPrestació econòmica permanent.
Criteris d'accés - normativa reguladoraEls requisits per accedir a aquesta prestació econòmica són els següents: a) els requisits d'edat, residència i manca d'ingressos econòmics establerts en l'article 167 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Seguretat Social, i en la normativa d'actualització i desenvolupament corresponents; b)la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.
Tractament fiscalRendiment subjecte a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i no exempt. Rendiment del treball. Això no obstant, la determinació de l'obligació de declarar de cada contribuent perceptor de l'ajut s'efectuarà conforme a les regles de l'article 96 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.