Dades de la prestació o apartat

PrestacióServei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA)
Garantia de la prestacióPrestació garantida.
DescripcióServei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es presta des dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA), distribuïts territorialment, i es dedica a la valoració, actuació i atenció d'infants en risc de desemparament o en situació de desemparament, així com el seguiment i el tractament de les seves famílies.
ObjecteDonar resposta a situacions i necessitats de les persones menors d'edat que requereixen, pel seu abordatge, una especialització tècnica.
FuncionsDonar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi en les matèries de llur competència. Fer valoracions especialitzades que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de derivació. Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar. Fer el seguiment , tractament i l'avaluació de les mesures de protecció. Elaboració i control dels plans de millorament. Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb els altres serveis especialitzats. Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.
Tipologia de la prestacióPrestació de servei: servei especialitzat.
Situació de la població destinatàriaInfants i adolescents en situació o risc de desemparament i les seves famílies.
Edat de la població destinatàriaInfants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies.
Forma de prestacióMitjançant intervenció d'equip de professionals.
Perfils professionalsEquip EAIA format per 4 professionals: psicòleg/oga, pedagog/a, treballador/a social i educador/a social, preferentment amb experiència en l'àmbit de la infància i l'adolescència en risc.
Ràtios de professionals1 professional cada 40 infants exclosa la figura de l'educador/a social.
Estàndards de qualitatEls que estableixi el Pla de qualitat previst en la llei de serveis socials per a aquesta prestació
Criteris d'accés - normativa reguladoraEls requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) desemparament del menor d'acord amb els articles 105 i següents de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència i articles 3 i 4 del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció; b) la resta de requisits establerts en l'ordenament jurídic vigent.