Dades de la prestació o apartat

PrestacióServei de centre obert
Garantia de la prestacióPrestació garantida.
DescripcióServei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.
ObjecteProporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.
FuncionsPrestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual i en grup, derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat, així com la coordinació amb els serveis bàsics d'atenció social pel treball familiar. Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.
Tipologia de la prestacióPrestació de servei: servei bàsic.
Situació de la població destinatàriaInfants i adolescents que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
Edat de la població destinatàriaDe 3 a 18 anys.
Forma de prestacióEn establiment diürn.
Perfils professionalsDirector/a-coordinador/a (professional amb titulació universitària en l'àmbit de les ciències socials), educador/a social, integrador/a social i monitor/a de temps lliure, preferentment amb experiència en l'àmbit de la infància i l'adolescència en risc.
Ràtios de professionals1 director/a-coordinador/a, ràtio no inferior a 0,2: 2 educadors/ores socials o 1 educador/a social i 1 integrador/a social per cada 20 usuaris. Es pot disposar de monitors/ores de temps lliure per activitats específicament lúdiques i de suport.
Estàndards de qualitatEls que estableixi el Pla de qualitat previst en la llei de serveis socials per a aquesta prestació.
Criteris d'accés - normativa reguladoraEls requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) els establerts en el Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària: els infants i adolescents han de viure en l'àmbit de l'àrea bàsica respectiva, cal la comunicació dels pares, tutors o guardadors; tot menor que estigui en situació de desemparament amb mesura protectora d'atenció en la pròpia família, haurà de ser admès, si així ho requereixen els equips que intervenen; b) la resta dels requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.