Acc�s al contingut
Acc�s al men� de la secci�
Capçalera El Departament
Inici

Cartera de Serveis Socials

 
Prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública
Cartera de Serveis Socials 2010-2011

Índex

[+ Obre tot]    [- Tanca tot] cerca
  1   PRESTACIONS DE SERVEIS
  1.1   Serveis socials bàsics
  1.1.1   Servei bàsic d'atenció social
  1.1.2   Serveis d'atenció domiciliària
  1.1.3   Serveis residencials d'estada limitada
  1.1.4   Servei de menjador social
  1.1.5   Servei d'assessorament tècnic d'atenció social
  1.1.6   Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
  1.1.7   Serveis de suport als serveis socials bàsics
  1.2   Serveis socials especialitzats
  1.2.1   Infància, adolescència i joventut
  1.2.2   Persones amb dependència
  1.2.3   Persones grans amb dependència o risc social
  1.2.4   Persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris
  1.2.5   Infants amb transtorns en el desenvolupament o amb risc de patir-los
  1.2.6   Persones amb discapacitat
  1.2.7   Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
  1.2.8   Persones amb drogodependències i/o altres addiccions
  1.2.9   Persones afectades pel virus VIH/SIDA
  1.2.10   Cuidadors/es (familiars o altres cuidadors/es no professionals)
  1.2.11   Famílies amb problemàtica social i risc d'exclusió social
  1.2.12   Dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles
  1.2.13   Suport als serveis socials especialitzats
  1.3   Altres prestacions de serveis
  1.3.1   Serveis experimentals
  2   PRESTACIONS ECONÒMIQUES
  2.1   Prestacions econòmiques de dret subjectiu
  2.1.1   Prestació per a joves extutelats/ades
  2.1.2   Pensió no contributiva per jubilació
  2.1.3   Pensió no contributiva per invalidesa
  2.1.4   Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació
  2.1.5   Ajuts assistencials de protecció als i a les cònjuges supervivents
  2.1.6   Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius
  2.1.7   Prestació per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat
  2.1.8   Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
  2.1.9   Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple
  2.1.10   Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en situació de dependència
  2.1.11   Prestacions econòmiques d'assistència personal per a persones amb dependència
  2.1.12   Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport als/a les cuidadors/es no professionals
  2.1.13   Renda Mínima d'Inserció (RMI)
  2.1.14   Prestació per atendre les necessitats bàsiques
  2.1.15   Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI)
  2.1.16   Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social (FAS)
  2.2   Prestacions econòmiques de dret de concurrència
  2.2.1   Ajudes econòmiques de caràcter social per als/per a les treballadors/res, beneficiaris/iàries i pensionistes del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar
  2.2.2   Ajut per part, adopció o acolliment múltiple, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar
  2.2.3   Ajut per adopció internacional
  2.2.4   Prestació per a l'acolliment residencial per a gent gran
  2.2.5   Prestació per a centre de dia per a gent gran
  2.2.6   Prestació per a habitatges tutelats per a gent gran
  2.2.7   Prestació per a estades temporal per a gent gran amb discapacitat
  2.2.8   Prestació per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
  2.3   Prestacions econòmiques d'urgència social
  3   PRESTACIONS TECNOLÒGIQUES
  3.1   Ajudes tècniques dependents del sistema de serveis socials
  3.1.1   Ajudes per a la mobilitat i el transport
  3.1.2   Ajudes per a l'autonomia personal i la comunicació
  3.2   Altres prestacions de suport a l'accessibilitat i de supressió de barreres dependents del sistema de serveis socials
  3.2.1   Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació
  3.2.2   Ajudes per a l'adaptació d'habitatges per a persones amb discapacitat
Avís legal | Sobre gencat | Accessibilitat | © Generalitat de Catalunya