J'ai été renvoyé du travail et je ne suis pas d'accord avec le procédé (ou avec la liquidation)

català

Treballador:
Bona tarda. Vull assessorament perquè m'han acomiadat de la feina i no hi estic d'acord.
Assessoria laboral:
Molt bé. Primer m'ha d'explicar la situació i m'ha d'ensenyar el contracte que li van fer, les nòmines i la liquidació, la indemnització que ofereix l'empresa i el motiu de l'acomiadament.
Treballador:
Ho porto tot. Tingui.
Assessoria laboral:
Veig que no li paguen la part proporcional de les vacances ni de les pagues extres. També haurem de mirar si té conveni col·lectiu i quants dies li toquen d'indemnització per l'acomiadament.
Treballador:
L'empresa no en vol saber res, del conveni.
Assessoria laboral:
A veure, anem per parts, pot ser que haguem de presentar una demanda davant el Jutjat Social per acomiadament improcedent, o bé una reclamació de quantitats perquè la indemnització o la liquidació no siguin correctes. En el primer cas prèviament s'ha de fer un acte de conciliació als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació.
Treballador:
Què és això?
Assessoria laboral:
Un advocat de l'Administració fa de mediador entre l'empresa i el treballador amb el fi d'arribar a un acord en la liquidació i quitança o la indemnització o determinar si l'acomiadament és procedent o no.
Treballador:
Vostè em representarà?
Assessoria laboral:
Sí, no es preocupi. Ja l'avisaré quan tinguem la citació.
Treballador:
D'acord, moltes gràcies.

français

Travailleur:

Bonjour. Je voudrais me renseigner parce que j'ai été renvoyé de mon travail et je ne suis pas d'accord.

Conseiller professionnel:

Très bien. Pour commencer, expliquez-moi la situation et montrez-moi votre contrat, vos feuilles de paie et la liquidation, l'indemnité que vous offre l'entreprise et le motif du renvoi.

Travailleur:

Tenez, j'ai tout apporté.

Conseiller professionnel:

Je vois qu'on ne vous a pas payé la part proportionnelle des vacances, ni les paies extra. Nous devrons voir aussi s'il existe une convention collective et combien de jours d'indemnité pour renvoi vous correspondent.

Travailleur:

L'entreprise ne veut rien savoir de la convention.

Conseiller professionnel:

Voyons voir, d'abord, il se peut que nous devions présenter une plainte devant le Tribunal des Prud'hommes, ou Professionnel, pour renvoi abusif, ou une réclamation concernant les quantités car l'indemnité ou la liquidation ne sont pas correctes. Dans le premier cas, il faudra présenter avant un acte de conciliation aux Département d’Entreprise et d’Occupation (Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació).

Travailleur:
Qu'est-ce que c'est?
Conseiller professionnel:

Un avocat de l'Administration servira d'intermédiaire entre l'entreprise et vous, le travailleur, afin d'arriver à un accord sur la liquidation ou l'indemnité et déterminer si le renvoi est abusif ou pas.

Travailleur:

C'est vous qui me représenterez?

Asesoría laboral:

Oui, ne vous inquiétez pas. Je vous aviserai quand on aura fixé la date.

Travailleur:

D'accord, merci beaucoup.