A l’Office de l’Emploi de la Généralitat, pour solliciter une indemnité de chômage

català

Treballador:
Bon dia. Se m'ha acabat el contracte i vull tramitar la prestació d'atur.
OTG:
Molt bé. Primer s'ha d'inscriure com a demandant d'ocupació. Quant temps fa que treballa?
Treballador:
Dos anys.
OTG:

Doncs, si fa dos anys que treballa, tindrà dret a la prestació d'atur. Primer l'inscriuré com a demandant d'ocupació i després li donaré dia i hora perquè l'atenguin al Departament de Prestacions. Ha d'omplir la sol·licitud de prestació d'atur i presentar-la el dia que té la cita, juntament amb la documentació següent:

 • Document acreditatiu de la situació legal d'atur

 • Certificats de les empreses en les quals hagi treballat els últims 6 mesos

 • Còpia dels documents oficials de cotització i salari dels últims 180 dies

 • Document d'identificació i afiliació a la Seguretat Social

 • Declaració de càrregues familiars i rendes segons el model que facilita l'OTG

 • Imprès de compromís d'activitat, segons el model que facilita l'OTG

 • DNI o NIE

 • Llibre de família, si escau.

Treballador:
Un cop hagi presentat tota la documentació, quan es triga a saber si l'han concedit?
OTG:
Rebrà al seu domicili la resolució, on també s'indica el període de temps reconegut, la base reguladora (el que cobrarà) i la data de pagament. En el primer pagament li retindran 10 dies, que li abonaran amb l'última mensualitat.
Treballador:
D'acord. Prepararé la documentació i vindré el dia que m'ha citat.

français

Travailleur:
Bonjour. Mon contrat vient de se terminer et je voudrais faire les démarches pour les indemnités de chômage.
OTG:
Très bien. Il faut d’abord vous inscrire comme demandeur d’emploi. Depuis combien de temps travaillez-vous?
Travailleur:
Depuis deux ans.
OTG:

Pues si hace dos años que trabaja, tendrá derecho a la prestación de desempleo. Primero le inscribiré como demandante de ocupación Donc, si cela fait deux ans que vous travaillez, vous aurez droit aux prestations de chômage. D'abord, je vous inscris comme demandeur d'emploi et ensuite je vous donne un rendez-vous pour le Service des Indemnités. Il faut remplir la sollicitude d'indemnités de chômage et la présenter le jour du rendez-vous, en même temps que ces papiers:

 • Document accréditant de la situation légale de chômage

 • Certificats des entreprises où vous avez travaillé pendant les 6 derniers mois

 • Copie des documents officiels de cotisation et de salaire des derniers 180 jours

 • Document d'identité et d'affiliation à la Sécurité Sociale

 • Déclaration des charges familiales et des revenus, selon le formulaire fourni par l'OTG

 • Formulaire de compromis d'activité, selon le modèle fourni par l'OTG

 • Carte d'identité ou Numéro d'identité d'étranger (DNI ou NIE)

 • Livret de famille, s'il y a lieu.

Travailleur:
Une fois présentés tous ces papiers, ça prendra combien de temps pour savoir si j'y ai droit?
OTG:
Vous recevrez chez vous la résolution. Il y sera indiqué la période de temps reconnue, la base des calculs (combien vous toucherez) et la date du versement. Du premier versement, on vous retiendra 10 jours, qui vous seront versés avec le dernier versement.
Travailleur:
D'accord. Je vais préparer les papiers nécessaires pour venir au rendez-vous.