LA SUBROGACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER

La subrogació comporta que una persona que en principi no és el titular del contracte de lloguer passa a situar-se com a titular respecte del contracte, és a dir, passa a ser el llogater. Per tant, assumeix tots els drets i també tots els deures i el contracte es manté inalterable, varia només la persona de l’inquilí.

La llei estableix 2 supòsits pels quals és vàlida la subrogació del lloguer: en cas de defunció del titular i en cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial de l’inquilí.

En el primer cas s’ha de demostrar que s’ha conviscut de manera permanent amb el titular durant els 2 anys anteriors a la data de la defunció de l’inquilí. Les parelles de fet, a més, hauran d’estar inscrites a l’ajuntament del municipi. El familiar que vulgui subrogar l’habitatge té un termini de 3 mesos per notificar-ho a l’arrendador.

En el segon cas, és indiferent qui va ser la persona que va signar el contracte i el cònjuge no titular té dret a continuar a l’habitatge fins a la data de finalització del contracte. Disposa d'un termini de 2 mesos per comunicar per escrit a l’arrendador la seva voluntat de continuar a l’habitatge i ha d’adjuntar-hi una còpia de la resolució judicial en la qual s’atribueix l’ús de l’habitatge familiar al cònjuge no titular.