EL SOTSARRENDAMENT O RELLOGUER DE L’HABITATGE

El sotsarrendament és un contracte pel qual el llogater d’un habitatge en relloga una part a una altra persona.

D’aquesta manera, coexisteixen dos contractes diferents: el que té l’arrendador amb l’inquilí i el que té l’inquilí amb una tercera persona.

La llei només permet rellogar una part de l’habitatge i sempre que el propietari hagi donat el seu consentiment.

Si el propietari no dóna el seu consentiment el contracte de sotsarrendament no té cap validesa i el propietari té el dret de rescindir el contracte principal.

La renda del relloguer no pot ser mai superior a la que l’inquilí està pagant al propietari i la durada del contracte de sotsarrendament estarà supeditada a la durada del contracte principal.

No està permès el lloguer com a habitatge d’un local comercial o industrial o un garatge.

Sobreocupació d’un habitatge:

El nombre màxim de persones que poden viure a l’habitatge és el que estableix la cèdula d’habitabilitat; el propietari n’ha de lliurar una còpia a l’arrendatari en el moment de signar el contracte de lloguer.