CESSIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER

Cedir un contracte de lloguer implica que l’inquilí, de manera lliure i voluntària, transmet a una altra persona la seva posició d’inquilí respecte del contracte de lloguer. Aquesta cessió es pot fer amb una contraprestació econòmica o sense.

El nou inquilí  té les mateixes condicions que l’anterior i assumeix tots els drets i obligacions.

L’arrendador hi ha de donar el seu consentiment per escrit.